พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ คณะกรรมการมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท

วันพุธที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2564

     วันที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 17.44 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ คณะกรรมการมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อน
งานมูลนิธิ ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด และคณะครูผู้ดูแลนักเรียนทุน นำ นักเรียนผู้รับทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) รุ่นที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2564 เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานทุน พร้อมกับนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทานดีเด่น รุ่น 10 และครูดีเด่น ประจำปี 2564
เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานโล่เชิดชูเกียรติ และนำ คณะนักเรียนทุนพระราชทาน ฯ รุ่นที่ 4 รุ่นที่ 5 และรุ่นที่ 6 ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในปีการศึกษา 2563 เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นักเรียนทุนพระราชทาน ฯ ที่ได้รับทุนเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาส
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ได้บรรจุเข้ารับราชการ และรับทุนเฉลิมพระเกียรติ ฯ ไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ คณะกรรมการมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ คณะกรรมการมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ คณะกรรมการมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ คณะกรรมการมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ คณะกรรมการมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ คณะกรรมการมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ คณะกรรมการมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท

     โครงการทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริให้ดำเนินการด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ และเงินที่ราษฎรทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย โดยเสด็จพระราชกุศล และจัดตั้งมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ขึ้น เรียกโดยย่อว่า ม.ท.ศ. ตั้งแต่ปี 2552 โดยทรงเป็นองค์ประธานกรรมการมูลนิธิ ที่ผ่านมามูลนิธิ ฯ ได้จัดสรรทุนพระราชทานไปแล้วกว่า 534 ล้านบาท
มีนักเรียนที่ได้รับทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. ไปแล้ว รวม 12 รุ่น จำนวนกว่า 1,900 ราย ได้รับโอกาสในการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จนถึงปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ส่วนใหญ่เรียนในสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศ อาทิ สาขาแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิศวกรรมศาสตร์ และครู เป็นต้น ทั้งยังได้รับการเพิ่มพูนทักษะการเรียนรู้รอบด้าน ให้มีทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต มีทัศนคติที่ดีงาม มีจิตอาสาทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม ปัจจุบัน มีนักเรียนทุนที่สำเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีไปแล้ว รวม 6 รุ่น จำนวนเกือบ 700 ราย ซึ่งร้อยละ 70 ได้กลับไปทำงานในภูมิภาคและจังหวัดที่รับทุน
     สำหรับในปีการศึกษา 2564 มีนักเรียนที่ได้รับทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 13 จากทุกจังหวัด จำนวน 153 ราย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ สายอาชีพ และระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ได้รับทุนพระราชทานต่อเนื่อง รวมเงินทุนพระราชทานในปีการศึกษานี้ จำนวนทั้งสิ้น 73,647,710 บาท (เจ็ดสิบสามล้านหกแสนสี่หมื่นเจ็ดพัน
เจ็ดร้อยสิบบาทถ้วน) พร้อมกับนักเรียนทุนดีเด่น รุ่นที่ 10 จำนวน 10 ราย ซึ่งเป็นผู้ที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีทัศนคติที่ถูกต้องดีงาม มีจิตอาสา
รวมทั้งครูดีเด่น จากทุกภูมิภาค จำนวน 8 ราย เป็นครูที่มีความทุ่มเททำหน้าที่ครูเพื่อศิษย์อย่างแท้จริง ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี สมควรแก่การยกย่อง เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานโล่เชิดชูเกียรติ รวมทั้งนักเรียนทุนพระราชทาน ฯ รุ่นที่ 4 รุ่นที่ 5 และรุ่นที่ 6 ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในปีการศึกษา 2563 จำนวน 112 ราย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
     ทั้งนี้ ในปี 2564 เป็นปีแรกที่มีการคัดเลือกนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามหลักสูตร ได้รับทุนเฉลิมพระเกียรติในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ซึ่งเป็นทุนที่รัฐบาลโดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เป็นทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ณ สถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ สำหรับนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ให้ได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งในปี 2564 นี้ มีนักเรียนผู้รับทุนเฉลิมพระเกียรติ ฯ จำนวน 10 ราย ทุกรายได้รับการบรรจุเข้ารับราชการที่กระทรวงต่าง ๆ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 และจะปฏิบัติราชการที่ส่วนกลางเป็นเวลา 2 ปี จากนั้นจึงไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทจนสำเร็จการศึกษา แล้วจะกลับไปปฏิบัติราชการในส่วนภูมิภาคและจังหวัดที่รับทุนต่อไป
     นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ แก่นักเรียนทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ซึ่งนักเรียนทุกคนล้วนมีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และมีจิตใจที่มุ่งมั่นในการดำรงตน ถึงพร้อมด้วยความรอบรู้ และความดี พร้อมทำประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมและประเทศชาติ เพื่อตอบแทนคุณแผ่นดิน

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ