พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาท เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕ วันเสาร์ ที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๕ เพื่อเชิญไปลงพิมพ์ในหนังสือ วันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๖๕

วันศุกร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ.2565

     พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาท เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕ วันเสาร์ ที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๕ เพื่อเชิญไปลงพิมพ์ในหนังสือ วันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๖๕

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาท เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ