วันโคนมแห่งชาติ

วันเสาร์ที่ 15 มกราคม พ.ศ.2565

      เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2505 สมเด็จพระเจ้าเฟรดเดอริกที่ 9 แห่งราชอาณาจักรเดนมาร์ก รัฐบาล ตลอดจนสมาคมเกษตรกรแห่งราชอาณาจักรเดนมาร์ก ร่วมกันน้อมเกล้าฯ ถวายฟาร์มโคนมและศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยงโคนม ไทย – เดนมาร์ก จังหวัดสระบุรีขึ้น เพื่อเป็นการน้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จฯ เยือนราชอาณาจักรเดนมาร์กเมื่อปี พ.ศ. 2503 จึงกำหนดให้วันที่ 17 มกราคมของทุกปีเป็น “วันโคนมแห่งชาติ” สืบเนื่องต่อมาจนถึงปัจจุบัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรักษา สืบสาน และต่อยอด อาชีพพระราชทานนี้ ทรงมีพระราโชบายให้พัฒนางานของโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาที่เป็นจุดเริ่มต้นให้ก้าวหน้า โดยใช้เทคโนโลยีอันทันสมัยเข้ามาอำนวยความสะดวกในกระบวนการการเลี้ยงโคนม และยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

Play Video about พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันโคนมแห่งชาติ

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ