ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันพุธ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565

วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

       วันพุธ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี              เป็นผู้แทนพระองค์ เชิญพระราชสาสน์ถวายพระพรชัยมงคลไปในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น      ประจำประเทศไทย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

       วันพุธ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในพิธีมอบเหรียญรางวัลเรียนดี และโล่ประกาศเกียรติคุณของกองทุนเพื่อการศึกษา และวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ฯ ประจำปี 2564                  ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง

       วันพุธ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์      ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์” และคณะกรรมการจัดดารแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “นครลำดวนเกมส์”                   
เข้ารับไฟพระฤกษ์ ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง

       วันพุธ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริในเขตพื้นที่จังหวัดชุมพร ดังนี้
       1. เวลา 10.15 น. ติดตามผลการดำเนินงานโครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเมืองชุมพรตามแนวพระราชดำริ ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์เรียนรู้โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

       2. เวลา 13.30 น. เปิดศูนย์ประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดชุมพร และเยี่ยมชมนิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจาก   พระราชดำริ ณ ศูนย์ประสานงาน ฯ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดชุมพร

       3. เวลา 14.00 น. ติดตามผลการดำเนินงานโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำคลองหัววัง – พนังตึก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ห้องประชุมเกาะเสม็ด ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดชุมพร

       วันพุธ ที่ 23 กุมพาพันธ์ 2565 เวลา 11.30 น. พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษา เดินทางตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านกล้อทอ อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

       เวลา 14.30 น. เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านกล้อทอ (สาขาบ้านทีจอชี) อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ