ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันจันทร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

วันอังคารที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2565

       วันจันทร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี
ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ณ พื้นที่จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดยะลา ดังนี้
       1. เวลา 09.55 น. ประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

       2. เวลา 10.25 น. เชิญสิ่งของพระราชทานให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอำเภอ (ตัวแทนผู้ประสบภัย) จำนวน 3,545 ชุด ณ หอประชุมเทศบาลตำบลตันหยงมัส  อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

       3. เวลา 10.45 น. ลงพื้นที่เชิญสิ่งของพระราชทานให้กับประชาชน จำนวน 5 ชุด ในพื้นที่อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

       4. เวลา 12.45 น. ประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดยะลา ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอรามัน จังหวัดยะลา

       5. เวลา 13.15 น. เชิญสิ่งของพระราชทานให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอ (ตัวแทนผู้ประสบภัย) จำนวน 2,994 ชุด ณ หอประชุมพระเศวตสุรคชาธาร อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

       6. เวลา 13.45 น. ลงพื้นที่เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนในอำเภอรามัน จังหวัดยะลา จำนวน 6 ชุด

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ