ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 10 มีนาคม 2565

วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2565

       วันพฤหัสบดี ที่ 10 มีนาคม 2565 พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบโล่เกียรติคุณ และเกียรติบัตรการประกวดแนวคิดและนวัตกรรม
น้ำบาดาลให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 32 ทีม ณ โรงแรมสวิสโซเทล รัชดา เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

       วันพฤหัสบดี ที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เดินทางไปเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนปฏิบัติการของหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ประจำปีงบประมาณ 2565” ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่

       หลังจากนั้น พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ได้เดินทางไปติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานวิจัยพืชเขตหนาว
ของมูลนิธิโครงการหลวง ณ สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 

       วันพฤหัสบดี ที่ 10 มีนาคม 2565 พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี เดินทางไปปฏิบัติภารกิจ ดังนี้
       1. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการร่วมใจภักดิ์ รักษ์แหล่งน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และการเสวนาวิชาการเรื่อง “แนวทางการจำกัดวัชพืชในแหล่งน้ำอย่างยั่งยืน”
ณ โรงแรมไอโฮเท็ล และบริเวณห้วยฮ่องฮอ บ้านหนองบัว อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

        2. ติดตามผลการดำเนินงานโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

       3. ติดตามผลการดำเนินงานโรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 1 อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ

       วันพฤหัสบดี ที่ 10 มีนาคม 2565 พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ณ พื้นที่จังหวัดนราธิวาส ดังนี้
       1. เวลา 8.55 น. ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านบูเก๊ะตา อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

       2. เวลา 11.10 น. ตรวจเยี่ยมโรงเรียนนิคมพัฒนา 10 อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส

       3. เวลา 13.30 น. ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านสาเมาะ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส 

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ