ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันที่ 18 – 19 มีนาคม 2565

วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2565

       วันศุกร์ ที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 16.00 น. นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล 100 วัน พระราชทานศพ
สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) ณ ห้องรัตนจันทสรวรคุรุ (ฐานองค์พระพุทธธรรมกายเทพมงคล) วััดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

         วันเสาร์ ที่ 19  มีนาคม 2565 เวลา 10.30 น. นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล 100 วันพระราชทานศพ
สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) ณ ห้องรัตนจันทสรวรคุรุ (ฐานองค์พระพุทธธรรมกายเทพมงคล) วััดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

       วันศุกร์ ที่ 18 มีนาคม 2565 นายนุรักษ์ มาประณีต องคมนตรี ในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษา เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้
       1. เวลา 08.30 น. โรงเรียนบ้านโม่งหลวง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

       2. เวลา 11.15 น. โรงเรียนบ้านขุนแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ