ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันศุกร์ ที่ 8 เมษายน 2565

วันอังคารที่ 26 เมษายน พ.ศ.2565

       วันศุกร์ ที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานการประชุมมูลนิธิ
โครงการหลวง ประจำเดือนเมษายน 2565 ณ ห้องประชุมอาคารปฏิบัติการ 1 ชั้น 2 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง ชนกาธิเบศรดำริ

       หลังจากนั้น เดินทางไปติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างในพื้นที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง ชนกาธิเบศรดำริ ประกอบด้วย

       (1) อาคารโรงสีข้าวกล้องและธัญพืช

       (2) โรงเก็บกาแฟกะลา       
       (3) โรงชีวภัณฑ์

       (4) โรงอาหารและอาคารซักผ้า

       (5) ระบบบำบัดน้ำเสีย

       (6) โรงปุ๋ยอินทรีย์น้ำและโรงเพาะชำ (พื้นที่เตรียมลานตากปุ๋ยอินทรีย์)
       (7) อาคารปฏิบัติการรวม (พัสดุ /วิศวกรรม/ยานพาหนะ/เก็บเอกสาร)
       (8) โรงเรือนเพาะชำ แผนกเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านพืช

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ