ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันพุธ ที่ 20 เมษายน 2565

วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน พ.ศ.2565

       วันพุธ ที่ 20 เมษายน 2565 นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช และคณะ
ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน จังหวัดขอนแก่น

 

       วันพุธ ที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 10.30 น. นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ (นบร.) รุ่นที่ 10 ณ ห้องประชุม 101 ชั้น 1 สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงานกปร.)

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ