ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันพุธ ที่ 27 เมษายน 2565

วันศุกร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ.2565

       วันพุธที่ 27 เมษายน 2565 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคใต้
และพลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี รองประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคใต้ ติดตามและขับเคลื่อน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่จังหวัดยะลา
       เวลา 10.00 น. ออกเดินทางโดยรถยนต์จากสนามบินบ่อทองไปยังโครงการระบบประปาโรงเรียนลุกมานูลฮากีม ตำบลบาโต๊ะ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

       เวลา 11.15 น. ติดตามผลการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รับฟังบรรยายสรุปผลการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่ภาคใต้
ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานยะลา

       เวลา 13.10 น. ติดตามผลการดาเนินงานโครงการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร ตำบลเปาะเส้ง ตำบลยะลา ตำบลหน้าถ้ำและตำบลลิดล อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (งานปรับปรุงฝายบ้านโปโฮ) บ้ำนยะลา หมู่ที่ ๑ ตำบลยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

       เวลา 14.15 น. ติดตามผลการดำเนินงานโครงการฝำยลำพะยาอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ ตำบลลำพะยา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ