ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 28 เมษายน 2565

วันศุกร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ.2565

       วันพฤหัสบดี ที่ 28 เม.ย.2565 เวลา 09.10 น. พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ดังนี้
       1. ประชุมและรับฟังบรรยายสรุปรายงานความเป็นมาของโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าหนองหญ้ากาด พร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และพบปะ
ผู้แทนราษฎร ตำบลห้วยกระเจา สำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ณ ที่ว่าการอำเภอห้วยกระเจา

       2. ออกเดินทางไปยังบริเวณพื้นที่ที่จะดำเนินโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าหนองหญ้ากาด พร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รับฟังรายงานสรุปแนวทางการก่อสร้างโครงการ ฯ

       3. เวลา 14.38 น.ออกเดินทางไปยังหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงค่ายสุรสีห์ อำเภอเมืองกาญจนบุรี รับฟังบรรยายสรุป เยี่ยมชมสถานีปฏิบัติงานฝนหลวง

       วันพฤหัสบดี ที่ 28 เม.ย.2565 พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ดังนี้
       1. รับฟังการบรรยายสรุปการผลิตและพัฒนาครู การยกระดับคุณภาพการศึกษา และโครงการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม
       2. พบผู้นำนักศึกษา
       3. ตรวจเยี่ยมคณะครุศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ