ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 5 พฤษภาคม 2565

วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2565

       วันพฤหัสบดี ที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 16.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์
ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล 50 วันพระราชทานศพสมเด็จพระวันรัต(จุนท์ พรหมคุตโต) ณ อาคาร 100 ปี วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร

       วันพฤหัสดบดี ที่ 5 พฤษภาคม 2565 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี ร่วมกับ
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนผู้ประสบวาตภัย ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
       1. เวลา 10.15 น. ประชุมรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์วาตภัยในจังหวัดขอนแก่น ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น

       2. เวลา 10.50 น. เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอำเภอ (ตัวแทนประชาชน) จำนวน 2,345 ชุด ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแวงน้อย
จังหวัดขอนแก่น

       3. เวลา 11.20 น. ลงพื้นที่เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบวาตภัย จำนวน 5 ชุด ณ ในพื้นที่อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น

       วันพฤหัสบดี ที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00  น. พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี อำเภอเมืองจันทบุรี
จังหวัดจันทบุรี ดังนี้
       1. เวลา 10.00 น. ติดตามการดำเนินงานและรับฟังบรรยายสรุปรายงานผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู และยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา

       2. เวลา 14.50 น. รับฟังรายงานสรุปผลการดำเนินงาน “โครงการพัฒนา soft skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม” ณ อาคารศูนย์เรียนรวม

       3. เวลา 16.00 น. ตรวจเยี่ยมคณะครุศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

       4. เวลา 17.00 น. พบผู้แทนนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ