ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันเสาร์ ที่ 7 พฤษภาคม 2565

วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2565

       วันเสาร์ ที่ 7 พฤษภาคม 2565 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายศุภชัย ภู่งาม องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนผู้ประสบวาตภัย ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
       1. เวลา 08.45 น. ประชุมรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์วาตภัยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

       2. เวลา 09.00 น. เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอำเภอ (ตัวแทนประชาชน) จำนวน 900 ชุด ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอท่าเรือ

       3. เวลา 09.30 น. ลงพื้นที่เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบวาตภัย จำนวน  ณ พื้นที่อำเภอท่าเรือ

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ