พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชปณิธาน สืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการจัดพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์หนองพลับ-กลัดหลวง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดเพชรบุรี

วันพุธที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2565

     โครงการตามพระราชประสงค์ คือ โครงการซึ่งทรงศึกษาและทดลองปฏิบัติเป็นการส่วนพระองค์ ทรงปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนั้น ๆ แสวงหาวิธีทดลอง พัฒนา ส่งเสริม เมื่อได้ผลดีว่าจะเกิดประโยชน์แก่ประชาชน ก็จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รัฐบาลรับดำเนินการต่อไป ทรงตระหนักในปัญหาที่ใหญ่ที่สุด ปัญหาหนึ่งของประเทศไทย คือ ปัญหาชาวไร่ชาวนาไม่มีที่ดินทำกินของตนเองเป็นหลักแหล่งอย่างเพียงพอ จึงทรงดำเนินการพัฒนาที่ดินที่รกร้างว่างเปล่า ซึ่งหมดสภาพป่าสงวนของชาติแล้ว ให้มีสภาพเป็นที่ดินอุดมสมบูรณ์ แล้วนำมาจัดสรรให้ชาวไร่ชาวนาที่ต้องการจะช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้ได้เข้ามาหากินเป็นการถาวร โดยดำเนินการในรูปสหกรณ์การเกษตร ให้สมาชิกมีสิทธิในการครอบครองทำมาหากินในที่ดินได้ชั่วลูกชั่วหลานแต่กรรมสิทธิ์ในที่ดินเป็นของสหกรณ์ หลักการและวิธีดำเนินการดังกล่าวทำให้เกษตรกรสามารถยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของตนเองให้ดีขึ้น โครงการที่ยังคงใช้คำว่า “ตามพระราชประสงค์” มีอยู่ 4 แห่ง คือ

1. โครงการจัดพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์หนองพลับ-กลัดหลวง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดเพชรบุรี
2. โครงการจัดพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์หุบกะพง จังหวัดเพชรบุรี
3. โครงการตามพระราชประสงค์ดอนขุนห้วย จังหวัดเพชรบุรี
4. โครงการตามพระราชประสงค์หมู่บ้านสหกรณ์ห้วยสัตว์ใหญ่ ป่าเด็ง-ป่าละอู จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดเพชรบุรี

     พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการโครงการตามพระราชประสงค์หมู่บ้านสหกรณ์ห้วยสัตว์ใหญ่ ป่าเด็ง-ป่าละอู หุบกะพง ดอนขุนห้วย หนองพลับ-กลัดหลวง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดเพชรบุรี (ชุดใหม่) โดยมีพลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นประธานกรรมการ เพื่อสนองพระราชปณิธาน สืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยศูนย์ปฏิบัติการโครงการจัดพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์หนองพลับ-กลัดหลวง กรมพัฒนาที่ดิน มุ่งเน้นการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ดิน รณรงค์และส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสด (ปอเทือง) จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ปรับปรุงบำรุงดินในพื้นที่ดินที่มีปัญหา รณรงค์และส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก การป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน พัฒนาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำให้ประชาชนมีน้ำไว้ใช้ประโยชน์ในการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร ส่งเสริมอาชีพและรายได้ของสมาชิก ราษฎรต่างปลื้มปีติที่โครงการตามพระราชประสงค์ยังคงดำเนินเพื่อประโยชน์สุขชั่วลูกชั่วหลานอย่างยั่งยืนสืบไป

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชปณิธาน สืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการจัดพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์หนองพลับ-กลัดหลวง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดเพชรบุรี
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชปณิธาน สืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการจัดพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์หนองพลับ-กลัดหลวง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดเพชรบุรี

โครงการจัดพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์หนองพลับ-กลัดหลวง เนื้อที่รวมประมาณ 61,157 ไร่

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชปณิธาน สืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการจัดพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์หนองพลับ-กลัดหลวง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดเพชรบุรี
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชปณิธาน สืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการจัดพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์หนองพลับ-กลัดหลวง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดเพชรบุรี

พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ประธานกรรมการอำนวยการโครงการตามพระราชประสงค์หมู่บ้านสหกรณ์ห้วยสัตว์ใหญ่ ป่าเด็ง-ป่าละอู หุบกะพง ดอนขุนห้วย หนองพลับ-กลัดหลวง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดเพชรบุรี ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานโครงการ ฯ

พื้นที่โดยรอบโครงการส่งเสริมการปลูกปอเทืองในการปรับปรุงบำรุงดินให้มี
ความอุดมสมบูรณ์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชปณิธาน สืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการจัดพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์หนองพลับ-กลัดหลวง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดเพชรบุรี
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชปณิธาน สืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการจัดพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์หนองพลับ-กลัดหลวง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดเพชรบุรี

อ่างเก็บน้ำห้วยสงสัยและแหล่งน้ำในพื้นที่โครงการจัดพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์หนองพลับ-กลัดหลวง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชปณิธาน สืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการจัดพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์หนองพลับ-กลัดหลวง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดเพชรบุรี
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชปณิธาน สืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการจัดพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์หนองพลับ-กลัดหลวง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดเพชรบุรี

เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานโครงการ ฯ แนะนำและส่งเสริมอาชีพทางการเกษตรแก่ราษฎรในพื้นที่

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชปณิธาน สืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการจัดพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์หนองพลับ-กลัดหลวง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดเพชรบุรี
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชปณิธาน สืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการจัดพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์หนองพลับ-กลัดหลวง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดเพชรบุรี

แปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชปณิธาน สืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการจัดพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์หนองพลับ-กลัดหลวง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดเพชรบุรี
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชปณิธาน สืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการจัดพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์หนองพลับ-กลัดหลวง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดเพชรบุรี

ส่งเสริมเพาะเลี้ยงพันธุ์สัตว์น้ำและการปศุสัตว์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชปณิธาน สืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการจัดพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์หนองพลับ-กลัดหลวง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดเพชรบุรี
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชปณิธาน สืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการจัดพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์หนองพลับ-กลัดหลวง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดเพชรบุรี

ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกเพื่อปรับปรุงบำรุงดินแก่ราษฎรในพื้นที่

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชปณิธาน สืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการจัดพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์หนองพลับ-กลัดหลวง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดเพชรบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ