ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันพุธ ที่ 25 พฤษภาคม 2565

วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2565

       วันพุธ ที่ 25 พฤษภาคม 2565 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคใต้
และพลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี รองประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคใต้ ติดตามและขับเคลื่อนโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในเขตพื้นที่จังหวัดตรัง
       เวลา 09.30 น. ติดตามการดำเนินงานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำบ้านเขาพลูพร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ อาคารธรรมาภิบาล องค์การบริหาร
ส่วนตำบลบางสัก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

       เวลา 11.00 น. ถึงสถานที่ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำบ้านเขาพลูพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

       เวลา 13.00 น. องคมนตรีเปิดอาคารพัฒนาคุณภาพชีวิตศูนย์ผู้สูงอายุ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง และมอบทุนการศึกษา

       เวลา 14.30 น. ติดตามการดำเนินงานโครงการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำฝายทดน้ำบ้านไร่เหนือ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหาร
ส่วนตำบลโพรงจระเข้ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

       เวลา 15.15 น. เดินทางไปถึงบริเวณจุดจ่ายน้ำสำหรับส่งน้ำให้แก่ราษฎรในพื้นที่โครงการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำฝายทดน้ำบ้านไร่เหนือ

       เวลา 15.45 น.ไปยังหนองโต๊ะมาก หมู่ที่ 3 ตำบลโพรงจระเข้ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง องคมนตรี และคณะร่วมปล่อยพันธุ์ปลา

       วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ และโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์
       1. เวลา 08.00 น. ตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 13 อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

       2. เวลา 13.00 น. ตรวจเยี่ยมโรงเรียนห้วยคอม อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

       3. เวลา 15.00 น. ตรวจเยี่ยมโรงเรียนห้วยลึก อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ