ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันที่ 1 – 2 มิถุนายน 2565

วันอังคารที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2565

       วันที่ 1- 2 มิถุนายน 2565 พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่าย ฯ จังหวัดอุทัยธานี
       วันพุธ ที่ 1 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00 น. เดินทางไปโรงเรียนบ้านสมอทอง 

       เวลา 10.40 น. โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม

       เวลา 13.00 น. โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม

       เวลา 15.45 น. วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี

       วันพฤหัสบดี ที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 08.15 น. เดินทางไปโรงเรียนบ้านใหม่คลองอังวะ

       เวลา 10.30 น. ที่พักเรียนบ้านเสลา (โรงเรียนบ้านใหม่คลองอังวะ)

       เวลา 11.25 น. โรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ