ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันอาทิตย์ ที่ 29 พฤษภาคม 2565

วันอังคารที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2565

       วันอาทิตย์ ที่ 29 พฤษภาคม 2565 พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี พร้อมด้วย พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่ จังหวัดจันทบุรี
       เวลา 14.00 น. ติดตามการดำเนินงานพร้อมรับฟังการบรรยายสรุปความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ำคลองตาพลาย อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
ในพื้นที่โครงการ  

       เวลา 16.30 น. ตรวจเยี่ยมโครงการแก้มลิงบึงบ้านขอมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทาน สร้างเสร็จเมื่อพุทธศักราช 2554

       วันอาทิตย์ ที่ 29 พฤษภาคม 2565 พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ