พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่ยังไม่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร เนื่องจากติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานปริญญาบัตร เป็นกรณีพิเศษ

วันพุธที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2565

          วันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 17.34 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์สิริฤกษ์  ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นำ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ตามลำดับดังนี้ 
          – รองศาสตราจารย์เกศินี  วิฑูรชาติ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กราบบังคมทูลเบิกบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 – 2563 จำนวน 64 ราย ที่ยังไม่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร เนื่องจากติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานปริญญาบัตร เป็นกรณีพิเศษ

          – รองศาสตราจารย์มานิตย์ จุมปา อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กราบบังคมทูลเบิกบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจำปีการศึกษา 2561 – 2562 จำนวน 56 ราย ที่ยังไม่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร เนื่องจากติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานปริญญาบัตร เป็นกรณีพิเศษ

         พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงรับทราบถึงความตั้งใจของบัณฑิตและทรงเข้าพระราชหฤทัยในการที่บัณฑิตไม่สามารถจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในช่วงเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้  ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งถึงแม้ว่าจะมีจำนวนไม่มากนัก แต่ก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บัณฑิตที่ยังไม่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรด้วยเหตุดังกล่าว  เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท  รับพระราชทานปริญญาบัตร เป็นกรณีพิเศษ  ในวันนี้  ยังความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่บัณฑิตและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้
          ในโอกาสนี้ ศาสตราจารย์พิเศษนรนิติ  เศรษฐบุตร นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระพุทธรูป “พระพุทธธรรมนาถมุนี” แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และรองศาสตราจารย์เกศินี  วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระพุทธรูป “พระพุทธลีลามหามุนี ปัญญาสมวรรษดิถีไทยคดีศึกษาภิวัฒน์” แด่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี  

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ