ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันพุธ ที่ 20 กรกฎาคม 2565

วันพุธที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2565

       วันพุธ ที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี
เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ไปถวายแด่ พระราชมงคลวชิรโสภิต ณ วัดมงคลโสภิต อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

       วันพุธ ที่ 20 กรกฎาคม 2565 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร โดยมีรายละเอียดดังนี้
       1. เวลา 10.30 น. เชิญสัญญาบัตรพัดยศ และผ้าไตร ถวายพระราชมงคลวัชรินทร์ ณ วัดโพนทอง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

       2. เวลา 13.30 น. เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ถวายพระราชมงคลวัชรสิริ ณ วัดโคกศรี อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

       วันพุธ ที่ 20 กรกฎาคม 2565 นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี

       วันพุธ ที่ 20 กรกฎาคม 2565 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคใต้
ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เขตพื้นที่ จังหวัดนราธิวาส
       เวลา 10.15 น. เดินทางถึงโรงเรียนคอลอกาเว เพื่อติดตาทมโครงการที่ราษฎรขอพระราชทานความช่วยเหลือ จำนวน 4 โครงการ และพบปะราษฎรผู้ที่ได้รับประโยชน์
จากโครงการ

       เวลา 11.10 น. ติดตามผลการดำเนินงาน โครงการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำฝายบ้านไอร์แตแต อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

       เวลา 14.00 น. ติดตามผลการดำเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ำปีแนมูดออันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลบูกิต อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส เพื่อดูสภาพพื้นที่
โครงการ ฯ และพบปะราษฎรผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการ ฯ

       เวลา 14.50 น. รับฟังการบรรยายสรุปการบริหารจัดการพื้นที่และการส่งเสริมพัฒนาอาชีพให้แก่ราษฎรในพื้นที่ศูนย์สาขาที่ 2 โครงการพัฒนาหมู่บ้านปีแนมูดอ
พร้อมพบปะราษฎร และเยี่ยมชมสภาพพื้นที่โครงการ ฯ

       วันพุธ ที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.20 น. พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอนางรอง
จังหวัดบุรีรัมย์

       เวลา 13.55 น. ตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ