ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันพุธ ที่ 3 สิงหาคม 2565

วันพุธที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2565

       วันพุธ ที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี
เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ไปถวายแด่พระราชมงคลวชิโรภาส ณ วัดสามัคคี อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

       วันพุธ ที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ไปถวายแด่พระราชวชิรกิจโสภณ ณ วัดป่ามณีศรีโคตมวงศ์ อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี

       วันพุธ ที่ 3 สิงหาคม 2565 นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา และโรงเรียนเครือข่ายคุณธรรม จริยธรรม พื้นที่จังหวัดลพบุรี ดังนี้
       1. เวลา 09.00 น. ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านลำโป่งเพชร อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี

       2. เวลา 13.00 น. ตรวจเยี่ยมโรงเรียนโคกสำโรง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

       วันพุธ ที่ 3 สิงหาคม 2565 พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ดังนี้
       1. รับฟังบรรยายสรุปการผลิตและพัฒนาครู การยกระดับคุณภาพการศึกษา และโครงการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม
       2. พบผู้นำนักศึกษา
       3. ตรวจเยี่ยมคณะครุศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2566 ณ มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี และพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด และอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2565 และพระราชทานรางวัลแก่ผู้แทนโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียน โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ ประจำปี 2565 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

อ่านต่อ