พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญหนังสือ จิตตนคร และสัมมาทิฏฐิ พระนิพนธ์ใน สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) ไปถวายพระพรหมโมลี เพื่อพระราชทานให้แก่สำนักศาสนศึกษาทั่วประเทศ

วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2565

      พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พล.อ.ต.สุพิชัย สุนทรบุระ รองเลขาธิการพระราชวัง เชิญหนังสือ จิตตนคร และสัมมาทิฏฐิ พระนิพนธ์ใน สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์ พร้อมทั้งได้พระราชทานภาพวาดการ์ตูนฝีพระหัตถ์เป็นหน้าปกหนังสือดังกล่าว ถวายแด่พระพรหมโมลี (สุชาติ ธมฺมรตโน) แม่กองบาลีสนามหลวง และรักษาการรองแม่กองบาลีสนามหลวง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง ณ วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร เพื่อพระราชทานให้แก่สำนักศาสนศึกษาทั่วประเทศ รวมจำนวน 1,134 แห่ง

เชิญหนังสือ จิตตนคร และสัมมาทิฏฐิ พระนิพนธ์ใน สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน)

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ