พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ เอกอัครสมณทูตแห่งนครรัฐวาติกันประจำประเทศไทย และคณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้า และเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ตามลำดับดังนี้

วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2565

          วันที่ 12 สิงหาคม 2565 เวลา 19.36 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ เอกอัครสมณทูตแห่งนครรัฐวาติกันประจำประเทศไทย และคณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้า และเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ตามลำดับดังนี้
          – อาร์ชบิชอป พอล ชัง อิน-นัม (Archbishop Paul Tschang In-Nam) เอกอัครสมณทูตแห่งนครรัฐวาติกันประจำประเทศไทย ซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออกแทนพระองค์ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้า ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2556 เฝ้า กราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ เอกอัครสมณทูตแห่งนครรัฐวาติกันประจำประเทศไทย และคณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ตามลำดับดังนี้

          – พลอากาศเอก นภาเดช ธูปะเตมีย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ประธานกรรมการมูลนิธิคุ้มเกล้า ฯ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำ คณะกรรมการมูลนิธิ ฯ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ของกองทุนมูลนิธิ ฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ต่อจากนั้น

          – นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพุทธรูปสมัยสุโขทัย ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง 23 นิ้ว เนื้อนวโลหะสำริด เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ เอกอัครสมณทูตแห่งนครรัฐวาติกันประจำประเทศไทย และคณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ตามลำดับดังนี้

          – นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย ประธานกรรมการจัดสร้างพระพุทธรูปไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคตพุทธเจ้า และคณะ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพุทธรูปไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคตพุทธเจ้า ขนาดหน้าตักกว้าง 9 นิ้ว แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ เอกอัครสมณทูตแห่งนครรัฐวาติกันประจำประเทศไทย และคณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ตามลำดับดังนี้
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ เอกอัครสมณทูตแห่งนครรัฐวาติกันประจำประเทศไทย และคณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ตามลำดับดังนี้

          – พลโท นายแพทย์ธำรงรัตน์ แก้วกาญจน์ ที่ปรึกษามูลนิธิมหาวชิราลงกรณ และคณะ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรูปหล่อครูบาศรีวิชัย สิริวิชโยภิกขุ ขนาดหน้าตักกว้าง 9 นิ้ว หล่อด้วยเงิน “รุ่น สิรวิชยานุสรณ์ 144 ปี” ซึ่งจัดสร้างขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ 144 ปี ชาตกาล วันที่ 11 มิถุนายน 2565 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ เอกอัครสมณทูตแห่งนครรัฐวาติกันประจำประเทศไทย และคณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ตามลำดับดังนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ