พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ หน่วยราชการในพระองค์ เชิญสิ่งของพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทาน ไปมอบแก่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2565

วันอังคารที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2565

          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยและทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิต สุขอนามัยพื้นฐาน และโภชนาการที่ดีของเด็กและเยาวชน  และทรงให้ความสำคัญต่อผู้ป่วยเด็กที่ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลรวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ในโอกาสนี้ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญสิ่งของพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทานไปมอบแก่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2565
          วันที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 10.05 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ท่านผู้หญิงรวิจิตร์ สุวรรณบุบผา เป็นประธานเชิญ
สิ่งของพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทานไปมอบแก่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ซึ่งให้บริการรักษาผู้ป่วยเด็ก รวม 435 เตียง ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2565 เพื่อให้เด็กได้มีสุขอนามัยที่ดี มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และมีสุขภาพจิตที่ดี ยังความปลื้มปีติแก่เด็ก คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ต่างสำนึก
ในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้

          สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เดิมเป็นแผนกเด็กในโรงพยาบาลหญิง (โรงพยาบาลราชวิถี) ต่อมาในปี 2496 ได้ยกฐานะเป็นกองโรงพยาบาลเด็ก กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นสถาบันแรกนอกมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ที่ได้จัดให้มีการฝึกอบรมวิชาโรคเด็กขึ้น และเพื่อสร้างบุคลากรทางการแพทย์เฉพาะด้านกุมารแพทย์ และในปี 2539 เปลี่ยนชื่อเป็น “สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ปัจจุบันให้บริการรักษาผู้ป่วยเด็ก ตั้งแต่อายุแรกเกิดจนถึงอายุ 15 ปี ให้บริการส่งเสริมสุขภาพการเจริญเติบโตและพัฒนาการการป้องกันโรคและให้การรักษาโรคโดยเฉพาะทางโรคเด็ก
ทุกสาขา และเป็นสถานที่ให้การรักษาในระดับตติยภูมิที่ส่งต่อมาจากทั่วประเทศ เพื่อให้เด็กไทยเจริญเติบโตเป็นเด็กที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี และเป็นอนาคตที่เข้มแข็งของประเทศชาติต่อไป

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ