ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันพุธ ที่ 7 กันยายน 2565

วันพุธที่ 7 กันยายน พ.ศ.2565

       วันพุธ ที่ 7 กันยายน 2565 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์
ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล 7 วัน พระราชทานศพ หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล ม.ป.ช. ม.ว.ม. ท.จ.ว. ว.ป.ร. 3 ณ ศาลาร้อยปี วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

       วันพุธ ที่ 7 กันยายน 2565 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายนุรักษ์ มาประณีต องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์
ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทาน มอบแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัย ณ พื้นที่จังหวัดอ่างทอง ดังนี้
       1. เวลา 09.00 น. ประชุมรับทราบสถานการณ์และติดตามความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบางจัก
อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
       2. เชิญสิ่งของพระราชทาน จำนวน 367 ชุด มอบแก่ ผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอำเภอที่ประสบอุทกภัย (ผู้แทนประชาชนที่ประสบอุทกภัย) ณ หอประชุมเทศบาล
ตำบลบางจัก อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
       3. ลงพื้นที่มอบสิ่งของพระราชทานให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอวิเศษชัยชาญ จำนวน 3 ครอบครัว

       วันพุธ ที่ 7 กันยายน 2556 พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคกลาง
พร้อมด้วยพลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี รองประธานอนุกรรมการฯ ติดตามการบริหารจัดการน้ำในเขตพื้นที่จังหวัดชัยนาท
       เวลา 10.00 น. ฟังบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำในปัจจุบัน แนวโน้มและปัจจัยเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดปัญหาอุทกภัยในเขตภาคกลางและกรุงเทพฯ แผนงาน และการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ ณ เขื่อนเจ้าพระยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท

       เวลา 13.00 น. รับฟังบรรยายสรุป เยี่ยมชมสภาพพื้นที่โครงการ ฯ ณ โครงการแก้มลิงท่าฉนวนพร้อมระบบระบายน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอมโนรมย์ 
จังหวัดชัยนาท

       เวลา 14.00 น. พบปะราษฎรผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการ ฯ หมู่ที่ 4 บ้านหลั่น อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ