ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันศุกร์ ที่ 9 กันยายน 2565

วันศุกร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ.2565

       วันศุกร์ ที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น. นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ พร้อมด้วย นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี เดินทางไปเป็นประธานพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน
ตามโครงการสืบสานพระราชปณิธาน แก่ราษฎรจังหวัดสระแก้ว ณ โรงเรียนบ้านเขาดิน อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

       วันศุกร์ ที่ 9 กันยายน 2565 พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เป็นประธานในการประชุม “โครงการส่งเสริมการศึกษาเพื่ออาชีพและการมีงานทำในสถานศึกษาพื้นที่
ห่างไกล นำร่องจังหวัดกาญจนบุรี” ณ ห้องประชุมแควใหญ่ ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ