เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ ให้บริการสืบค้นพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส

วันศุกร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ.2565

     เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ เพิ่มช่องทางการสืบค้นพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ สืบค้นได้จากพระนาม หมวดหมู่ วันเดือนปี สถานที่ และคำสำคัญ ได้ที่ www.royaloffice.th/royal-guidance ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ