ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันจันทร์ ที่ 12 กันยายน 2565

วันจันทร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ.2565

       วันจันทร์ ที่ 12 กันยายน 2565 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี
ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ณ อาคารหอประชุม 100 ปี
เมืองธัญญบูรี เทศบาลนครรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ดังนี้
       1. เวลา 13.00 น. ประชุมรับทราบสถานการณ์และติดตามความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาอุทกภัย ณ ห้องประชุมส่วนราชการ

       2. เวลา 13.45 น. เชิญสิ่งของพระราชทาน จำนวน 797 ชุด ณ หอประชุมใหญ่

       3. เวลา 14.30 น. ลงพื้นที่มอบสิ่งของพระราชทานให้กับประชาชนในชุมชนริมเขื่อนสะพานแดง จำนวน 3 ชุด

       วันจันทร์ ที่ 12 กันยายน 2565 เวลา 10.45 น. นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี ในนามคณะองคมนตรี ลงนามในสมุดถวายความอาลัย
สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 เสด็จสวรรคต ณ สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย ชั้น 12A อาคาร AIA สาทร ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2566 ณ มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี และพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด และอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2565 และพระราชทานรางวัลแก่ผู้แทนโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียน โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ ประจำปี 2565 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

อ่านต่อ