พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ณ หอประชุมใหญ่ อาคารหอประชุม 100 ปี เมืองธัญญบุรี เทศบาลนครรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

วันอังคารที่ 13 กันยายน พ.ศ.2565

          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัย ในโอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี
          วันที่ 12 กันยายน 2565 เวลา 13.05 น. พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ไปประชุมติดตามการแก้ไขสถานการณ์การเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี
ณ ห้องประชุมส่วนราชการ อาคารหอประชุม 100 ปี เมืองธัญญบุรี เทศบาลนครรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยมี นายจรูญศักดิ์ สิงหเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายกเทศมนตรีเทศบาลนครรังสิต และส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ในการนี้ องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในการป้องกันและแก้ไขการเกิดอุทกภัย รวมทั้งการให้การช่วยเหลือประชาชนไปกล่าวในที่ประชุม เพื่อให้แต่ละหน่วยงานน้อมนำไปปรับแผนในการปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมต่อไป
ต่อจากนั้น

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบเหตุอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ณ อาคารหอประชุม 10 ปี เมืองธัญญบุรี เทศบาลนครรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

          เวลา 13.45 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวนรวม 800 ถุง ไปมอบแก่รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายอำเภอธัญบุรี และนายกเทศมนตรีเทศบาลนครรังสิต และราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ณ หอประชุมใหญ่ อาคารหอประชุม 100 ปี เมืองธัญญบุรี เทศบาลนครรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และเป็นขวัญกำลังใจ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบเหตุอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ณ หอประชุมใหญ่ อาคาร 100 ปี เมืองธัญญบุรี เทศบาลนครรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบเหตุอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ณ หอประชุมใหญ่ อาคาร 100 ปี เมืองธัญญบุรี เทศบาลนครรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบเหตุอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ณ หอประชุมใหญ่ อาคาร 100 ปี เมืองธัญญบุรี เทศบาลนครรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบเหตุอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ณ หอประชุมใหญ่ อาคาร 100 ปี เมืองธัญญบุรี เทศบาลนครรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบเหตุอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ณ หอประชุมใหญ่ อาคาร 100 ปี เมืองธัญญบุรี เทศบาลนครรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบเหตุอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ณ หอประชุมใหญ่ อาคาร 100 ปี เมืองธัญญบุรี เทศบาลนครรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

          ในโอกาสนี้ องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ไปกล่าวให้ราษฎรที่ประสบอุทกภัย และเจ้าหน้าที่ได้รับทราบ ในการนี้ องคมนตรี ได้ลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ครอบครัวนางยุพดี รัตนสุขสกุล ครอบครัวนางภาณิชา
สุวรรณกระจ่าง และครอบครัวนางประภา สุวรรณกระจ่าง จำนวน 3 ครอบครัว ซึ่งเป็นผู้ประสบอุทกภัยอาศัยอยู่บริเวณชุมชนริมเขื่อนสะพานแดง เทศบาลนครรังสิต อำเภอธัญบุรี ต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบเหตุอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ณ หอประชุมใหญ่ อาคาร 100 ปี เมืองธัญญบุรี เทศบาลนครรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบเหตุอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ณ หอประชุมใหญ่ อาคาร 100 ปี เมืองธัญญบุรี เทศบาลนครรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบเหตุอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ณ หอประชุมใหญ่ อาคาร 100 ปี เมืองธัญญบุรี เทศบาลนครรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบเหตุอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ณ หอประชุมใหญ่ อาคาร 100 ปี เมืองธัญญบุรี เทศบาลนครรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

          จังหวัดปทุมธานี ได้รับผลกระทบจากร่องลมมรสุมกำลังแรงพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประกอบกับมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ฝนตกหนักถึงหนักมากต่อเนื่อง ระหว่างวันที่ 6 – 9 กันยายน 2565 ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี และพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง ส่งผลทำให้น้ำเอ่อล้นตลิ่งท่วมพื้นที่อำเภอที่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยา และคลองต่าง ๆ ระบายน้ำเข้าคลองรังสิตประยูรศักดิ์ ทำให้เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่ชั้นในและท่วมบ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหายใน 5 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอเมืองปทุมธานี อำเภอสามโคก อำเภอธัญบุรี อำเภอคลองหลวง และอำเภอลำลูกกา ราษฎรได้รับความเดือดร้อน
และผลกระทบ รวม 57,094 ครัวเรือน ปัจจุบันสถานการณ์ส่วนใหญ่กลับสู่ภาวะปกติแล้ว เหลือในบางพื้นที่ที่เป็นที่ลุ่มต่ำยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่ ซึ่งจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้เร่งสำรวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลือด้านต่าง ๆ เพื่อให้ราษฎรกลับมาดำเนินชีวิตได้อย่างปกติโดยเร็วด้วยแล้ว

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ