พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เชิญรถไฟฟ้าพระราชทาน ไปถวายแด่พระอธิการเฮง ปภาโส เจ้าอาวาสวัดพัฒนาธรรมาราม อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

วันอังคารที่ 13 กันยายน พ.ศ.2565

          ด้วย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเลื่อมใสและทรงศรัทธาในบวรพระพุทธศาสนา ทรงห่วงใยสุขภาพอนามัยพระสงฆ์ที่สูงอายุ ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในการเผยแผ่
หลักธรรมคำสอนพระพุทธศาสนา
          เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2565 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พันตำรวจเอก ธรรมนิธิ วณิชย์ถนอม รองเลขาธิการพระราชวัง เชิญรถไฟฟ้าพระราชทาน ไปถวายแด่พระอธิการเฮง ปภาโส อายุ 95 ปี พรรษา 25 เจ้าอาวาสวัดพัฒนาธรรมาราม ตำบลด่าน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบใช้ในการปฏิบัติศาสนกิจเผยแผ่หลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
          พระอธิการเฮง ปภาโส เดิมมีภูมิลำเนาอยู่ที่บ้านปราสาท ตำบลอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ เกิดเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2470 อายุ 95 ปี พรรษา 25 อุปสมบทเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2539 ณ วัดวังสรรพรส ตำบลบ่อ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี เป็นพระสงฆ์ที่พุทธศาสนิกชนชาวอีสานใต้และประชาชนชาวกัมพูชาที่อยู่แนวชายแดนให้ความเลื่อมใสศรัทธา เป็นพระสงฆ์ที่เปี่ยมด้วยความเมตตาธรรม เมื่อมีญาติโยมมานิมนต์ก็ไม่เคยปฏิเสธ แม้จะชราภาพแล้ว

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญรถไฟฟ้าพระราชทาน ไปถวายแด่พระอธิการเฮง ปภาโส เจ้าอาวาสวัดพัฒนาธรรมาราม อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญรถไฟฟ้าพระราชทาน ไปถวายแด่พระอธิการเฮง ปภาโส เจ้าอาวาสวัดพัฒนาธรรมาราม อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญรถไฟฟ้าพระราชทาน ไปถวายแด่พระอธิการเฮง ปภาโส เจ้าอาวาสวัดพัฒนาธรรมาราม อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญรถไฟฟ้าพระราชทาน ไปถวายแด่พระอธิการเฮง ปภาโส เจ้าอาวาสวัดพัฒนาธรรมาราม อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญรถไฟฟ้าพระราชทาน ไปถวายแด่พระอธิการเฮง ปภาโส เจ้าอาวาสวัดพัฒนาธรรมาราม อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญรถไฟฟ้าพระราชทาน ไปถวายแด่พระอธิการเฮง ปภาโส เจ้าอาวาสวัดพัฒนาธรรมาราม อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ