พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นางสุจิตรา ทุไร (Ms. Suchitra Durai) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่

วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน พ.ศ.2565

          วันที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 18.33 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นางสุจิตรา ทุไร (Ms. Suchitra Durai) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลลา
ในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่
          ในโอกาสนี้ นายอาร์. สวามีนาถัน (Mr. R. Swaminathan) คู่สมรสเอกอัครราชทูต ฯ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย
          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นางสุจิตรา ทุไร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทย เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 โดยระหว่างปฏิบัติหน้าที่เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทย นางสุจิตรา ทุไร ได้เป็นผู้แทนรัฐบาลสาธารณรัฐอินเดีย รับมอบเครื่องผลิตออกซิเจน ถังบรรจุก๊าซออกซิเจนพร้อมอุปกรณ์พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี สำหรับช่วยเหลือชาวอินเดียที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพื่อแก้ไขปัญหาสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ในสาธารณรัฐอินเดีย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นางสุจิตรา ทุไร (Ms. Suchitra Durai) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นางสุจิตรา ทุไร (Ms. Suchitra Durai) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่
วันพุธ ที่ 14 กันยายน พ.ศ.2565

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ