ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันศุกร์ ที่ 16 กันยายน 2565

วันศุกร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ.2565

       วันศุกร์ ที่ 16 กันยายน 2565 พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ติดตามความก้าวหน้าการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่โครงการจัดพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์
หุบกระพง ณ ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกระพง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

       วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565 นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี เดินทางลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่
จังหวัดอุบลราชธานี ดังนี้
       เวลา 09.00 น. รับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำ ณ สถานีวัดน้ำ M7 บริเวณเชิงสะพานเสรีประชาธิปไตย เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี อำเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี
        เวลา 09.30 น. รับฟังบรรยายการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์อุทกภัยและการขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริในพื้นที่ลุ่มน้ำชีและลุ่มน้ำใกล้เคียง
ณ สำนักชลประทานที่ 7

       เวลา 13.00 น. เยี่ยมประชาชนในศูนย์พักพิงชั่วคราวที่ประสบอุทกภัย ณ ชุมชนห้วยม่วง เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี

       เวลา 14.30 น. รับฟังบรรยายสรุปภาพรวมการขับเคลื่อนโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านราษฎร์เจริญ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

       วันศุกร์ ที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 9.00 น. พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี  ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง ประชุมการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ จังหวัดตาก

       เวลา 13.00 น. องคมนตรี ตรวจเยี่ยมพื้นที่ภายในบริเวณ ศูนย์พัฒนาฯ เลอตอ และตรวจเยี่ยมการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ณ บ้านห้วยโป่ง จังหวัดตาก

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ