ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 13 ตุลาคม 2565

วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2565

       วันพฤหัสบดี ที่ 13 ตุลาคม 2565 เวลา 13.10 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าไตร ประกอบพิธีทอดผ้าป่า
เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต และสมทบโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพะสงฆ์ไทย ณ วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ