ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันพุธ ที่ 2 พฤศจิกายน 2565

วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

       วันพุธ ที่ 2 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี
เชิญผ้าพระกฐินพระราชทานคณะองคมนตรีไปทอดถวายยังที่ชุมนุมสงฆ์ ณ วัดพระพุทธบาท อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

       วันพุธ ที่ 2 พฤศจิกายน 2565 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือ ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
       เวลา 11.30 น. เดินทางถึงหน่วยปฏิบัติการพื้นที่ที่ 1 กลุ่มบ้านนาอ่อน โครงการอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบริเวณป่าลุ่มน้ำของ-ลุ่มน้ำปายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มอบถุงพระราชทาน จำนวน 281 ถุง และเสื้อกันหนาวเด็ก จำนวน 416 ชุด ให้แก่หน่วยปฏิบัติการพื้นที่ที่ 4 พื้นที่หน่วยปฏิบัติการ พร้อมทั้งเยี่ยมราษฎรในพื้นที่โครงการ รับฟังบรรยายสรุป และติดตามผลการดำเนินโครงการ

       เวลา 16.00 น. องคมนตรี และคณะเดินทางถึงฐานปฏิบัติการบ้านจ่าโบ่ อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบถุงพระราชทานแก่ผู้ปฏิบัติงานหน่วยความมั่นคง
จำนวน 60 ถุง พร้อมรับฟังบรรยายสรุป

       วันพุธ ที่ 2 พฤศจิกายน 2565 พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ดังนี้
       1. รับฟังบรรยายสรุปการผลิตและพัฒนาครู การยกระดับคุณภาพการศึกษาของคณะอื่นๆ และโครงการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม
       2. พบผู้นำนักศึกษา
       3. ตรวจเยี่ยมคณะครุศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ