ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 10 พฤศจิกายน 2565

วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

       วันพฤหัสบดี ที่ 10 พฤศจิกายน  2565 นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง พลเอก กัมปนาท  รุดดิษฐ์  องคมนตรี 
ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ประชุมและติดตามการปฏิบัติงานมูลนิธิโครงการหลวงประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 ห้วงวันที่ 9-11 พฤศจิกายน  2565
ณ พื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
       เวลา 09.00 น. ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมอาคารปฏิบัติการ 1 ชั้น 2 ศูนย์วิจัย
และพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง ชนกาธิเบศรดำริ

       เวลา13.00 น.  ประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง และ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ณ ห้องราชพฤกษ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์

       เวลา 15.30 น. พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิโครงการหลวง ออกเดินทางจาก อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ไปยังศูนย์วิจัยและพัฒนา
การเกษตรโครงการหลวง ชนกาธิเบศรดำริ ติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างและอาคารภายในพื้นที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาฯ ซุ้มพระบรมฉายาลักษณ์ ป้ายศูนย์วิจัยและพัฒนา
การเกษตรโครงการหลวง ชนกาธิเบศรดำริ การปรับปรุงพื้นที่ อาคารเทคโนโลยีชีวภาพ อาคารเมล็ดพันธุ์และแปรรูป อาคารอารักขาพืช การก่อสร้างตามข้อสั่งการ ฯ อาคารปฏิบัติการรวมโรงปุ๋ยน้ำ และโรงชา และกาแฟ

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ