ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันจันทร์ ที่ 14 พฤศจิกายน 2565

วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

       วันจันทร์ ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี
ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอัคคีภัย ณ สำนักงานเขตสาธร เขตสาธร กรุงเทพมหานคร

       วันจันทร์ ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าไตร ประกอบพิธีทอดผ้าป่า
เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต และสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่า ณ วัดไร่ขิง
พระอารามหลวง ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

       วันจันทร์ ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี พร้อมด้วยนายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี เดินทางไปเป็นประธาน
ในพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง และประชุมวิสามัญ
ณ ศูนย์การบินฝนหลวง ท่าอากาศยานหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

       เวลา 12.00 น. ติดตามการดำเนินงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

       วันจันทร์ ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.15 น. พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานเปิดร้านมูลนิธิ
โครงการหลวง สาขา อ.ต.ก. ณ ร้านมูลนิธิโครงการหลวง สาขา อ.ต.ก. เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ