ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันพุธ ที่ 30 พฤศจิกายน 2565

วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

       วันพุธ ที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี
เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลออกเมรุพระราชทานศพ สมเด็จวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) ณ ห้องบำเพ็ญกุศล ชั้น 2 อาคาร 100 ปี วัดบวรนิเวศวิหาร
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

       วันพุธ ที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.10 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี
ไปส่งเสด็จ เจ้าหญิงยูเฟลมา โชเดน วังซุก ณ ห้องรับรองพิเศษ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ