ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันศุกร์ ที่ 9 ธันวาคม 2565

วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2565

       วันศุกร์ ที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 16.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี
เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล 100 วัน พระราชทานศพ หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล ม.ป.ช., ม.ว.ม., ท.จ.ว., ว.ป.ร.3 ณ ศาลาร้อยปี
วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

       วันศุกร์ ที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 12.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี ไปส่งเสด็จ
พร้อมทั้งเชิญมาลัยข้อพระกรไปถวายแกรนด์ดยุกอ็องรีแห่งลักเซมเบิร์ก ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

       ในระหว่างวันที่ 9-12 ธันวาคม 2565 นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จเป็นการส่วนพระองค์ ไปทรงเปิดโรงเรือนรวบรวมพันธุ์พืชพระราชทาน
ณ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 
        เวลา 10.00 น. ประชุมการจัดเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ณ สโมสรอ่างขาง 

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ