พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานปฏิทินหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๖ แก่ผู้ที่มาลงนามถวายพระพร เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๖

วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2565

     พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานปฏิทินหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๖ แก่ผู้ที่มาลงนามถวายพระพร เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๖ ในวันอาทิตย์ ที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. การนี้ สำนักพระราชวังได้จัดเตรียมสถานที่สำหรับลงนามถวายพระพร ดังนี้
     – พระบรมมหาราชวัง (บริเวณสนามตรงข้ามศาลาสหทัยสมาคม)
     – พระราชวังบางปะอิน
     – วังไกลกังวล
     – พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์
     – พระตำหนัก ภูพานราชนิเวศน์
     – พระตำหนัก ทักษิณราชนิเวศน์

     โปรดแต่งกายสุภาพ และแสดงบัตรประจำตัวประชาชน (สำหรับชาวไทย) สำเนาหนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างชาติ) ที่จุดคัดกรอง และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) อย่างเคร่งครัด ประชาชนที่มาลงนามในพระบรมมหาราชวังสามารถนำรถยนต์มาจอดได้ที่บริเวณท้องสนามหลวง (ฝั่งทิศเหนือ)

     –  อุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานจากสนามหลวงมีบันไดเลื่อน ขึ้น – ลง ใกล้ประตูมณีนพรัตน์
     –  เข้า – ออก วัดพระศรีรัตนศาสดารามทางประตูสวัสดิโสภา ตรงข้ามกระทรวงกลาโหม เท่านั้น

พระราชทานปฏิทินหลวง พุทธศักราช 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ