พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยแพทย์พระราชทานออกให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชน

วันจันทร์ที่ 2 มกราคม พ.ศ.2566

     พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชปณิธาน ที่จะให้ประเทศชาติมั่นคงและประชาชนมีความสุข ทรงห่วงใยและให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสุขภาพ พลานามัยของประชาชน

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ