ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันที่ 29 – 30 มกราคม 2566

วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม พ.ศ.2566

       พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เดินทางไปประชุมและเตรียมการสำรวจพื้นที่เพื่อเตรียมการรับเสด็จ ฯ ประชุมติดตามความก้าวหน้า การจัดเตรียมงานพิธีเปิด ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง ชนกาธิเบศรดำริ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 29 – 30 มกราคม 2566 ดังนี้
       วันอาทิตย์ ที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 10.30 น. ประชุมเตรียมการสำรวจพื้นที่เพื่อเตรียมการรับเสด็จ ฯ ณ. ห้องประชุมอาคารปฏิบัติการ 1 ชั้น 2 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง ชนกาธิเบศรดำริ

       เวลา 14.30 น. ประชุมติดตามความก้าวหน้าการจัดเตรียมงานพิธีเปิด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง ชนกาธิเบศรดำริ ณ. ห้องประชุมอาคารปฏิบัติการ 1 ชั้น 2 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง ชนกาธิเบศรดำริ

       วันจันทร์ ที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 08.50 น. คณะจาก บริษัท สยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด เยี่ยมชมศูนย์ ฯ ณ. ห้องประชุมอาคารปฏิบัติการ 1 ชั้น 2 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง ชนกาธิเบศรดำริ

       เวลา 10.00 ประชุม และติดตามการเตรียมการ พิธีเปิดศูนย์วิจัย และพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง ชนกาธิเบศรดำริ และตรวจพื้นที่ต่างๆ ภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง ชนกาธิเบศรดำริ

       วันที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 14.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี เชิญสุพรรณบัฏ พัดยศ ผ้าไตร และเครื่องยศสมณศักดิ์ ไปถวายแด่พระพรหมจริยาจารย์ ซึ่งมีพระบรมราชโองการโปรดสถาปนา ขึ้นเป็น สมเด็จพระราชาคณะ มีราชทินนามตามที่จารึก
ในสุพรรณบัฏว่า สมเด็จพระมหาวชิรมังคลาจารย์ พร้อมกับเชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ไปถวายแด่ พระเทพวชิรนายก พระมงคลวชิราคม และพระศรีวชิรมุนี
ณ  วัดกะพังสุรินทร์ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

       วันจันทร์ ที่ 30 มกราคม 2566 พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยมีรายละเอียดดังนี้
       1. เวลา 09.35 น. รับฟังบรรยายสรุป “การดำเนินงานการพัฒนาท้องถิ่น”

       2. เวลา 10.30 น. รับฟังบรรยายสรุปการบริหารจัดการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 1-3
       – ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น
       – ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและการพัฒนาครู
       – ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษาของคณะอื่น ๆ

       3. เวลา 11.30 น. รับฟังบรรยายสรุป “โครงการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม”

       4. เวลา 13.30 น. พบตัวแทนนักศึกษา

       5. 15.00 น. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

 

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ