พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของ แก่ประชาชนชาวตุรกีที่ประสบเหตุภัยพิบัติแผ่นดินไหวในสาธารณรัฐตุรกี

วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงติดตามสถานการณ์แผ่นดินไหวในสาธารณรัฐตุรกีอย่างใกล้ชิด ทรงมีพระราชสาส์น
แสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐตุรกี กรณีเกิดแผ่นดินไหวที่จังหวัดคาห์รามันมาราช สาธารณรัฐตุรกี ด้วยน้ำพระราชหฤทัยห่วงใย
          ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ในการจัดหาสิ่งของต่าง ๆ ที่จำเป็น เพื่อพระราชทานความช่วยเหลือ
และบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนชาวตุรกีที่ประสบเหตุภัยพิบัติแผ่นดินไหว โดยในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15.00 น. ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทาน ได้แก่ เครื่องปั่นไฟขนาดเล็กซึ่งมีความจำเป็นในสถานการณ์ปัจจุบัน ถุงนอนกันหนาวที่กันความเย็นได้ถึงอุณหภูมิติดลบ 24 องศาเซลเซียส เต็นท์นอนขนาดใหญ่ สำหรับ 5 – 6 คน ผ้านวมกันหนาว อาหารแห้ง นม และน้ำดื่ม ไปมอบแก่ นางแซรัป  แอร์ซอย เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐตุรกีประจำประเทศไทย ณ โรงเก็บอากาศยาน ฝูงบิน 601 กองบิน 6 กองทัพอากาศ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร โดยกองทัพอากาศเป็นผู้ดำเนินการจัดส่ง
สิ่งของพระราชทานไปยังสาธารณรัฐตุรกี เพื่อนำไปช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนชาวตุรกีต่อไป
          สาธารณรัฐตุรกี เกิดเหตุแผ่นดินไหวที่จังหวัดคาห์รามันมาราช เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 ความเสียหายอันเกิดจากแผ่นดินไหวขนาด 7.8 ริกเตอร์
และการสั่นสะเทือนที่ตามมานั้น ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บ ผู้สูญหาย และผู้ไร้ที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมาก ทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายต่อบ้านเรือน ทรัพย์สิน
และโครงสร้างพื้นฐานเป็นวงกว้าง

องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทานช่วยเหลือชาวตุรกี ที่ประสบเหตุภัยแผ่นดินไหว ในสาธารณรัฐตรุกี
องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทานช่วยเหลือชาวตุรกี ที่ประสบเหตุภัยแผ่นดินไหว ในสาธารณรัฐตรุกี
องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทานช่วยเหลือชาวตุรกี ที่ประสบเหตุภัยแผ่นดินไหว ในสาธารณรัฐตรุกี
องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทานช่วยเหลือชาวตุรกี ที่ประสบเหตุภัยแผ่นดินไหว ในสาธารณรัฐตรุกี
องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทานช่วยเหลือชาวตุรกี ที่ประสบเหตุภัยแผ่นดินไหว ในสาธารณรัฐตรุกี

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ