พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท

วันพุธที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2566

        วันที่ 7 มีนาคม 2566 เวลา 19.12 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ตามลำดับดังนี้
        – นางสาวมนัญญา  ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำ ผู้บริหาร ข้าราชการ และช่างทอผ้า เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือ “จากพันธุ์ไม้ สู่ แพรพรรณ” เพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัย และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผ้าไหมลายดอกเอเดลไวส์ แด่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ
พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2565
        การออกแบบลายผ้าดอกเอเดลไวส์ เป็นการริเริ่มสร้างสรรค์พัฒนาลวดลายผ้าไหมให้มีความหลากหลาย ประกอบด้วย 5 เทคนิค ได้แก่ มัดหมี่ ยกดอก จก ขิด
และบาติก เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2565  และได้รวบรวมข้อมูลการออกแบบ
ลายผ้าดอกเอเดลไวส์ จัดพิมพ์เป็นหนังสือ “จากพันธุ์ไม้ สู่ แพรพรรณ” เพื่อส่งต่อให้ช่างทอผ้าไหมทุกภูมิภาคของไทยได้สานต่องานทอผ้าให้มีความหลากหลายและเพิ่มมูลค่า
ให้แก่ผ้าไหมไทยต่อไป 

        – นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ประธานศาลรัฐธรรมนูญ นำ นายอุดม รัฐอมฤต ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่
          ในโอกาสนี้ นางพรทิภา ไสวสุวรรณวงศ์ เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ด้วย

        – รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ นำ ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ นายกสภามหาวิทยาลัย และคณะ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการศึกษา แด่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ
พระบรมราชินี

        ด้วยสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงทุ่มเทพระวรกาย ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อทรงแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
อย่างเต็มพระราชหฤทัยด้วยพระเมตตาคุณ พระกรุณาคุณ และพระขันติคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระราชกรณียกิจด้านการศึกษา ซึ่งเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปทอดพระเนตรการแสดงการฝึกทางทหารประกอบดนตรี “ราชวัลลภเริงระบำ”
และกองทหารเกียรติยศ ณ โรงเรียนเตรียมทหาร ทั้งนี้ พระราชทานพระราชดำรัสถึงความเพียรในการที่ทรงศึกษาการฝึกทางทหารประกอบดนตรีราชวัลลภเริงระบำ
ด้วยพระองค์เอง ทำให้ทรงตระหนักและทรงเข้าพระราชหฤทัยอย่างลึกซึ้งว่า การฝึกต้องมีความอดทน มุ่งมั่น มีระเบียบวินัย ต้องใช้สมาธิและทักษะเป็นอย่างมาก
กับพระราชทานคำแนะนำแก่กองทหาร เพื่อนำประโยชน์จากการแสดงราชวัลลภเริงระบำไปถ่ายทอดสู่ผู้ใต้บังคับบัญชา และนำไปประยุกต์ปฏิบัติใช้ในภารกิจต่าง ๆ ของหน่วย จากพระราชกรณียกิจนี้ แสดงให้เห็นถึงพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่ทรงเป็นครูนักปฏิบัติอย่างแท้จริง ทั้งเพื่อความมั่นคงของประเทศชาติและประโยชน์ของประชาราษฎร์สืบไป

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ