ประกาศ สิ่งของที่นักท่องเที่ยวทำหล่นไว้ภายในพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2566

     สำนักพระราชวัง ได้เก็บสิ่งของที่นักท่องเที่ยวทำหล่นไว้ภายในพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม และยังไม่มีผู้แสดงตนเป็นเจ้าของมาติดต่อขอรับคืน ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๖ รวมจำนวน ๑๘๒ รายการ ท่านสามารถนำหลักฐานมาแสดงตนเป็นเจ้าของและขอรับคืนได้ที่ห้องประชาสัมพันธ์ทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๕.๓๐ น. โทรศัพท์ ๐๒ ๖๒๓ ๕๕๐๐ ต่อ ๒๑๗๐, ๒๑๗๑ และ ๒๑๕๗

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ