จดหมายข่าวโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ในพระบรมมหาราชวัง

วันพุธที่ 5 เมษายน พ.ศ.2566

     จดหมายข่าวโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๒๔๓-๒๕๑ ประจำเดือนมีนาคม – เมษายน พ.ศ.๒๕๖๖

     จดหมายข่าวโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๒๔๓ วันที่ ๒๒ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ประชุมสรุปแผนงานโครงการ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

     จดหมายข่าวโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๒๔๔ วันที่ ๒๓ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ประชุมสรุปรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR)

     จดหมายข่าวโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๒๔๕ วันที่ ๒๔ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ประชุมเพื่อจัดชั้นเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๖

     จดหมายข่าวโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๒๔๖ วันที่ ๒๕ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖ การทดสอบความรู้ขั้นพื้นฐานนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

     จดหมายข่าวโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๒๔๗ วันที่ ๒๙ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

     จดหมายข่าวโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๒๔๘ วันที่ ๓๐ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

     จดหมายข่าวโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๒๔๙ วันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ประชุมคณะครู และบุคลากรประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๖

     จดหมายข่าวโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๒๕๐ วันที่ ๑ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๖ การรับมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖

     จดหมายข่าวโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๒๕๑ วันที่ ๒ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๖ พิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติฯ

     จดหมายข่าวโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๒๕๒ วันที่ ๒ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๖ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนในโอกาสได้รับคัดเลือกรางวัล “เพชรแห่งแผ่นดิน” ครั้งที่ ๒

ที่มา:: www.phratumnuk.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ