สำนักพระราชวัง แจ้งเปิดให้เข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในวันอังคาร ที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.

วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2566

     วันอังคาร ที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ มีพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พุทธศักราช ๒๕๖๖ สำนักพระราชวังเปิดให้เข้าชม พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. แต่งดการเข้าชมพระอุโบสถทั้งวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ