ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันที่ 25 พฤษภาคม 2566

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2566

       วันพฤหัสบดี ที่ 25 พฤษภาคม 2566 พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี มีรายละเอียดดังนี้
       1. รับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงานการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
       2. รับฟังบรรยายสรุปยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการ/ขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาท้องถิ่น
       3. รับฟังการบรรยายสรุป “โครงการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม”
       4. พบผู้แทนนักศึกษา
       5. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ณ ศาลาเอนกประสงค์ เทศบาลตำบลหัวสะพาน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

       วันพฤหัสบดี ที่ 25 พฤษภาคม 2566 พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เดินทางไปเป็นประธานพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน ตามโครงการสืบสานพระราชปณิธาน
แก่ราษฎรจังหวัดอุทัยธานี ณ โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี
       เวลา 13.00 น. เริ่มพิธี ประธานพิธีถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์
       – ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีกล่าวต้อนรับ และกล่าวรายงาน
       – ประธานพิธีกล่าวถึงพระมหากรุณาธิคุณ และเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใย ที่มีต่อพสกนิกร พร้อมขอบคุณหน่วยงานราชการที่ช่วยสนับสนุนในการจัดพิธี

       เวลา 13.15 น. – ประธานพิธีร่วมกับผู้แทนส่วนราชการเชิญถุงยังชีพพระราชทานมอบแก่ราษฎร ผู้สูงอายุและผู้พิการ
                               – ประธานพิธีร่วมกับผู้แทนส่วนราชการเชิญถุงยังชีพพระราชทานมอบแก่ราษฎร  ในพื้นที่จำนวน 500 คน

       เวลา 13.30 น. – ประธานพิธี – มอบทุนการศึกษาพระราชทาน แก่ เด็กหญิงญาณิศา น้อยยาโน และเด็กชายพีรพล จงเขตกรรณ์
                                                      – เชิญพระบรมฉายาลักษณ์ มอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้แทนหน่วยราชการในพื้นที่
                                                      – มอบหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน และมอบเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม แก่สถานศึกษา
                                                      – มอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์กีฬาจาก บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด

       เวลา 13.45 น.  – เยี่ยมชมบูธของมูลนิธิพระดาบส/ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน/ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล/ หัวเฉียวแพทย์แผนจีน/
                                   สำนักงานอัยการสูงสุด/ โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน และถ่ายรูปร่วมกับนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ
                                   สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) 

 

       วันพฤหัสบดี ที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.45 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี พร้อมด้วยพลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี ติดตามและขับเคลื่อนโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ โครงการอาคารอัดน้ำบ้านนาแซะพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2566 ณ มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี และพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด และอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2565 และพระราชทานรางวัลแก่ผู้แทนโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียน โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ ประจำปี 2565 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

อ่านต่อ