ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันที่ 2 มิถุนายน 2566

วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2566

       วันศุกร์ ที่ 2 มิถุนายน 2566 เวลา 14.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี
เป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดพิธีเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาโลก วันสำคัญสากลของโลก ครั้งที่ 18 ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

       วันศุกร์ ที่ 2 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 น. นายคเณศ ประสาท ธกาล (็H.E. Mr. Ganesh Prasad Dhakal) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งเนปาล
ประจำประเทศไทย เข้าพบประธานองคมนตรี เพื่ออำลาในโอกาสพ้นจากหน้าที่ ณ ห้องรับรอง 1-2 ทำเนียบองคมนตรี

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ