ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันจันทร์ ที่ 5 มิถุนายน 2566

วันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2566

       วันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2566 เวลา 08.03 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี ไปรับเสด็จสมเด็จพระราชินี
แห่งราชอาณาจักรภูฏาน พร้อมด้วยพระราชวงศ์ภูฏาน 3 พระองค์ พร้อมทั้งเชิญมาลัยข้อพระกร และของขวัญพระราชทาน ไปทูลเกล้าฯ ถวาย ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ภารกิจคณะองคมนตรี
ภารกิจคณะองคมนตรี
ภารกิจคณะองคมนตรี

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ