ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันจันทร์ ที่ 10 กรกฎาคม 2566

วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2566

       วันจันทร์ ที่ 10 กรกฎาคม 2566 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ณ พื้นที่จังหวัดพังงา โดยมีรายละเอียดดังนี้
       1. เวลา 10.02 น. ประชุมรับฟังสรุปสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพังงา ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคาโงก อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา

ภารกิจคณะองคมนตรี

       2. เวลา 10.49 น. เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ณ ศาลาเอนกประสงค์ วัดปัจจันตาราม อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา

       3. เวลา 11.20 น. ลงพื้นที่มอบสิ่งของพระราชทาน จำนวน 5 ชุด ณ อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา

       วันจันทร์ ที่ 10 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานพิธีปฐมนิเทศโครงการฝึกอบรมพระนักเทศน์ทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่ 3
ณ อาคารสิริภักดีธรรม วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 

       วันจันทร์ ที่ 10 กรกฎาคม 2566 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษา เดินทางไปตรวจเยี่ยมวิทยาลัยอาชีวศึกษา
ในโครงการกองทุนการศึกษาพื้นที่กรุงเทพมหานคร และจังหวัดสมุทรปราการ ดังนี้
       1. เวลา 07.00 น ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีมีนบุรีโปลีเทคนิค เขตคลองสาววา กรุงเทพมหานคร

       2. เวลา 10.30 น. ณ วิทยาลัยเทคโนโลยึช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

ภารกิจคณะองคมนตรี

       3. เวลา 11.30 น. ณ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ อำเภอเมืองสมุทรปราการ  จังหวัดสมุทรปราการ

       4. เวลา 14.00 น. ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสมุทรปราการ (ช.เทค) อำเภอเมืองสมุทรปราการ  จังหวัดสมุทรปราการ

       5. เวลา 15.30 น. ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ อำเภอเมืองสมุทรปราการ  จังหวัดสมุทรปราการ

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ