หน่วยราชการในพระองค์ ร่วมกับจิตอาสาพระราชทาน คณะครู นักเรียน และบุคลากร โรงเรียนราชวินิต มัธยม โรงเรียนจิตรลดา และวชิราวุธราชวิทยาลัย จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 ณ โรงเรียนราชวินิต มัธยม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2566

          ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชประสงค์และทรงให้ความสำคัญที่จะให้ประชาชน ทุกหมู่เหล่ามีความรัก ความสามัคคี มีจิตอาสา ร่วมกันบำเพ็ญ
สาธารณประโยชน์ ซึ่งข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา ได้น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มายึดถือปฏิบัติ ร่วมกันทำความดี เพื่อเป็นแบบอย่างของการเป็นข้าราชการและประชาชนที่ดี มีจิตอาสา จิตสาธารณะ มีความเสียสละอุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม    
มีความกตัญญูตอบแทนคุณแผ่นดิน ร่วมทำความดีโดยไม่หวังผลตอบแทน และไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนในสถานศึกษาที่มีสภาพแวดล้อมของโรงเรียน
ที่มีบรรยากาศที่ดี สะอาด สดชื่น ร่มรื่น สวยงาม ซึ่งช่วยเสริมสร้างและพัฒนาความคิด จิตใจ และคุณธรรมของนักเรียน ให้เจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีต่อไป
          วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. หน่วยราชการในพระองค์ ร่วมกับจิตอาสาพระราชทาน คณะครู และบุคลากรโรงเรียนราชวินิต มัธยม โรงเรียนจิตรลดา
และวชิราวุธวิทยาลัย ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 โดยมีนักเรียนทุกระดับชั้น ร่วมทำความสะอาดบริเวณโดยรอบโรงเรียน บนอาคารเรียน และในห้องเรียน ให้สวยงามสะอาดตา รวมถึงปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยการตัดแต่งกิ่งไม้ และจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้สะอาด สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย และถูกสุขลักษณะ ส่งผลให้เกิดบรรยากาศที่ดี เพื่อประโยชน์ในการเรียนการสอน และความสุข
ของนักเรียน คณะครู และบุคลากรของโรงเรียนราชวินิต มัธยม โดยถ้วนหน้า
          ในโอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารไปพระราชทานเลี้ยงแก่จิตอาสาพระราชทาน นักเรียน คณะครู และบุคลากรของโรงเรียน
ราชวินิต มัธยม โรงเรียนจิตรลดา และวชิราวุธวิทยาลัย ที่ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 ณ โรงเรียนราชวินิต มัธยม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร อาทิ ข้าวเหนียวหมูปิ้ง ข้าวไก่ทอด โดนัท น้ำดื่มและน้ำเก๊กฮวย
จากโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ นักเรียน คณะครู และบุคลากรของโรงเรียนราชวินิต มัธยม ต่างปลื้มปีติ และสำนึกใน
พระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

หน่วยราชการในพระองค์ ร่วมกับจิตอาสาพระราชทาน คณะครู นักเรียน และบุคลากร โรงเรียนราชวินิต มัธยม โรงเรียนจิตรลดา และวชิราวุธราชวิทยาลัย จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
หน่วยราชการในพระองค์ ร่วมกับจิตอาสาพระราชทาน คณะครู นักเรียน และบุคลากร โรงเรียนราชวินิต มัธยม โรงเรียนจิตรลดา และวชิราวุธราชวิทยาลัย จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
หน่วยราชการในพระองค์ ร่วมกับจิตอาสาพระราชทาน คณะครู นักเรียน และบุคลากร โรงเรียนราชวินิต มัธยม โรงเรียนจิตรลดา และวชิราวุธราชวิทยาลัย จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
หน่วยราชการในพระองค์ ร่วมกับจิตอาสาพระราชทาน คณะครู นักเรียน และบุคลากร โรงเรียนราชวินิต มัธยม โรงเรียนจิตรลดา และวชิราวุธราชวิทยาลัย จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
หน่วยราชการในพระองค์ ร่วมกับจิตอาสาพระราชทาน คณะครู นักเรียน และบุคลากร โรงเรียนราชวินิต มัธยม โรงเรียนจิตรลดา และวชิราวุธราชวิทยาลัย จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
หน่วยราชการในพระองค์ ร่วมกับจิตอาสาพระราชทาน คณะครู นักเรียน และบุคลากร โรงเรียนราชวินิต มัธยม โรงเรียนจิตรลดา และวชิราวุธราชวิทยาลัย จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
หน่วยราชการในพระองค์ ร่วมกับจิตอาสาพระราชทาน คณะครู นักเรียน และบุคลากร โรงเรียนราชวินิต มัธยม โรงเรียนจิตรลดา และวชิราวุธราชวิทยาลัย จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
หน่วยราชการในพระองค์ ร่วมกับจิตอาสาพระราชทาน คณะครู นักเรียน และบุคลากร โรงเรียนราชวินิต มัธยม โรงเรียนจิตรลดา และวชิราวุธราชวิทยาลัย จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
หน่วยราชการในพระองค์ ร่วมกับจิตอาสาพระราชทาน คณะครู นักเรียน และบุคลากร โรงเรียนราชวินิต มัธยม โรงเรียนจิตรลดา และวชิราวุธราชวิทยาลัย จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
หน่วยราชการในพระองค์ ร่วมกับจิตอาสาพระราชทาน คณะครู นักเรียน และบุคลากร โรงเรียนราชวินิต มัธยม โรงเรียนจิตรลดา และวชิราวุธราชวิทยาลัย จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
หน่วยราชการในพระองค์ ร่วมกับจิตอาสาพระราชทาน คณะครู นักเรียน และบุคลากร โรงเรียนราชวินิต มัธยม โรงเรียนจิตรลดา และวชิราวุธราชวิทยาลัย จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
หน่วยราชการในพระองค์ ร่วมกับจิตอาสาพระราชทาน คณะครู นักเรียน และบุคลากร โรงเรียนราชวินิต มัธยม โรงเรียนจิตรลดา และวชิราวุธราชวิทยาลัย จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
หน่วยราชการในพระองค์ ร่วมกับจิตอาสาพระราชทาน คณะครู นักเรียน และบุคลากร โรงเรียนราชวินิต มัธยม โรงเรียนจิตรลดา และวชิราวุธราชวิทยาลัย จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
หน่วยราชการในพระองค์ ร่วมกับจิตอาสาพระราชทาน คณะครู นักเรียน และบุคลากร โรงเรียนราชวินิต มัธยม โรงเรียนจิตรลดา และวชิราวุธราชวิทยาลัย จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ